ODSTRÁNENIE MECHANICKÝCH
USADENÍN
HYDRODYNAMICKÁ
METÓDA
99% ÚČINNOSŤ ČISTENIA
FILTRA

Čo je filter pevný častíc?

Zjednodušene povedané, DPF filter slúži na zachytávanie škodlivých pevných častíc, ktoré produkujú naftové motory vo výfukových splodinách, ktoré by sa inak voľne šírili do ovzdušia. Filtre pevných častíc sa štandardne montujú do naftových automobilov od roku 2009, kedy boli zavedené normy EURO 5 týkajúce sa emisií výfukových plynov, ktoré majú pomôcť znížiť emisie CO2 u automobilov.

Ako funguje DPF?

Pevné častice výfukových splodín prechádzajúce cez DPF filter sa usádzajú v „komorách“, tieto pevné častice sú vedľajším produktom nedokonalého spaľovania zmesi paliva. V momente keď je DPF filter zanesený na určitú hodnotu, riadiaca jednotka spustí proces regenerácie filtra, ktorý je potrebné riadne ukončiť, nakoľko sa bude cyklicky spúšťať až kým sa riadne nedokončí. Počas regenerácie DPF filtra sa pevné častice spália na neškodný popoľ a vylúčia von.
V prípade mnohých neúspešných regenerácii sa môže filter zaniesť do takej miery, že ho bude potrebné vyčistiť strojovo.

Ako regenerovať DPF?

Podmienky potrebné na úspešnú regeneráciu filtra pevných častíc sú u každého automobilu zadefinované odlišne, a vždy sú závislé od individuálneho spôsobu užívania automobilu, a taktiež od stupňa jeho zanesenia.

Principiálne sa ale jedná o dodržanie základných pravidiel a tými sú:

  • Prevádzková teplota motora na hodnote min. 90°C
  • Kontinuálna jazda pri otáčkach motora min. 2000 – 3000rpm
  • Dĺžka kontinuálnej jazdy cca. 20-30km

Symptómy zaneseného DPF

  • Signalizácia poruchy DPF na prístrojovej doske
  • Riadiaca jednotka prepnutá do núdzového režimu
  • Strata výkonu motora
  • Zvýšená spotreba paliva
  • Zvýšená hladina oleja na olejovej ryske motora

Ako vyzerá zanesený DPF filter?

Na zanesenom DPF filtry vidno zanesené vstupné „sitká“, čo je znakom rozsiahlejšieho zanesenia vnútorných komôr. Takýto filter nie je schopný vlastnej regenerácie v rámci prevádzky automobilu a je potrebné ho vyčistiť strojovo.

V prípade ignorovania takéhoto stavu môže dôjsť k postupnému vážnemu poškodeniu motora a následnej drahej oprave motora.

PRED

PO

Cenník služieb

Osobné motorové vozidlo – čistenie DPF / FAP
od 120,- EUR

Úžitkové / dodávkové motorové vozidlo
od 150,- EUR

Nákladné vozidlo, autobus, traktor
od 480,- EUR

Vyčistenie FAP filtra spojeného s katalyzátorom/rozoberateľný
220,- EUR

Vyčistenie katalyzátora
od 100,- EUR

Diagnostika stavu DPF / FAP filtra
20,- EUR

Objednať čistenie DPF

Vyplňte formulár a odošlite, budeme Vás kontaktovať s voľným termínom.

súhlasím s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov v potrebnom rozsahu na účely vypracovania kalkulácie služieb čistenia fitra pevných častíc, resp. katalyzátora v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“/a v súlade s ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.